HEALTH BENEFITSCzym jest Medicare?

Medicare jest krajowym programem ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku co najmniej 65 lat. Niektóre osoby, które nie ukończyły jeszcze 65 lat mogą również być uprawnione do świadczeń Medicare, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby cierpiące na trwałą niewydolność nerek albo stwardnienie zanikowe boczne (chorobę Lou Gehrig’a). Program pomaga w pokryciu kosztów opieki zdrowotnej, ale nie pokrywa wszystkich wydatków medycznych, a w większości wypadków również i kosztów opieki długoterminowej.
Medicare jest finansowane przez część podatków od wynagrodzeń, opłacanych przez pracowników i ich pracodawców. Jest również finansowane częściowo przez comiesięczne składki potrącane ze świadczeń z tytułu Ubezpieczeń Społecznych.

Medicare składa się z czterech części.

Ubezpieczenia szpitalnego (części A), które pomaga w pokryciu kosztów leczenia pacjenta w szpitalu lub w specjalistycznej placówce opieki pielęgniarskiej (po pobycie w szpitalu), pewnych rodzajów opieki zdrowotnej w domu oraz opieki w hospicjum.
Ubezpieczenia medycznego (części B), które pomaga w pokryciu kosztów usług lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych oraz materiałów, których nie obejmuje ubezpieczenie szpitalne.
Medicare Advantage (części C) dostępnego w wielu regionach kraju. Osoby korzystające z części A i B ubezpieczenia Medicare mogą zadecydować, aby otrzymywać wszelkie świadczenia zdrowotne za pośrednictwem jednego ze świadczeniodawców realizujących część C ubezpieczenia.
Planu refundacji leków na receptę (części D), który pomaga w pokryciu kosztów leków przepisanych przez lekarza w celu leczenia chorego.

Pomoc dla niektórych osób o niskich dochodach.

Jeżeli kogoś nie stać na opłacanie składek na ubezpieczenie Medicare oraz innych kosztów medycznych może otrzymać pomoc od stanu, w którym zamieszkuje. Poszczególne stany oferują programy dla osób, które są upoważnione do świadczeń Medicare i mają niskie dochody. Programy te mogą opłacać część lub całość składek Medicare jak również pokrywać koszty udziału własnego i współubezpieczenia. Aby nabrać uprawnień do tego programu, ubezpieczony musi posiadać część A ubezpieczenia (ubezpieczenie szpitalne), ograniczone dochody, a jego zasoby, takie jak rachunki bankowe, akcje i obligacje, nie mogą w większości stanów przekraczać 4000 USD na osobę lub 6000 USD na małżeństwo.
Jeżeli ubezpieczony nie ma pewności, czy jest objęty częścią A ubezpieczenia, powinien sprawdzić to na swojej czerwono-biało-niebieskiej karcie Medicare. Będzie na niej widnieć napis „Hospital (Part A)” w lewym dolnym rogu. W razie dalszych wątpliwości można zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.
Tylko organy stanowe mogą zadecydować, czy dana osoba może uzyskać pomoc w ramach tych programów. Aby to sprawdzić należy skontaktować się ze stanową lub lokalną agencją pomocy medycznej (Medicaid), urzędem opieki społecznej lub świadczeń socjalnych.
Można również otrzymać dodatkową pomoc na opłacenie udziału własnego, comiesięcznych składek ubezpieczeniowych oraz współpłatności związanych z programem refundacji leków na receptę (część D). W przypadku ograniczonych dochodów (odpowiadających federalnemu poziomowi ubóstwa) oraz ograniczonych zasobów można ubiegać się o dodatkową pomoc. Wartości maksymalne dochodów i zasobów zmieniają się co roku i w celu uzyskania aktualnych danych należy się z nami skontaktować.
W przypadku posiadania zarówno ubezpieczenia Medicaid z planem refundacji leków na receptę, jak i Medicare, posiadania Medicare oraz otrzymywania zasiłków uzupełniających z Ubezpieczeń Społecznych lub opłacania składek na Medicare przez stan otrzymuje się tę dodatkową pomoc automatycznie i nie musi się o nią występować.

Sabina Cyrulik, CPA
Poltax LLC
795 Clifton Ave
Clifton NJ 07013
Tel 973-546-3333
[email protected]
www.poltaxcpa.com